kozhir MLS

Kozhir Karim

Chemistry/Biology Lab Assistant

Chemistry/Biology Lab Assistant

Kozhir Karim

E-Mail: kozhir.karim@komar.edu.iq

Office No : Laboratories Building – 121

IP Phone: 152